Oferta

Konsultacja pedagogiczna

Omówienie trudności dziecka oraz omówienie arkusza wywiadu.

Dla dzieci z:

   • trudnościami w uczeniu się
   • trudnościami w czytaniu i pisaniu
   • trudnościami z koncentracją uwagi, pamięcią
   • trudnościami z nauką matematyki
   • trudnościami w organizacji pracy, podążania za instrukcją

Diagnoza pedagogiczna

Badanie służy ocenie:

   • funkcji poznawczych,
   • emocjonalno-społecznych
   • motorycznych

Po wykonaniu badania wystawiona zostaje diagnoza wraz z planem terapii, która umożliwia dalszą pracę w celu poprawy funkcjonowania dziecka.

Przeprowadzam diagnozę z zakresu funkcjonowania małych dzieci, ocenę rozwoju dziecka, badanie gotowości szkolnej, badanie w kierunku dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, ryzyka dysleksji i koncentracji uwagi.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu utworzenie warunków do rozwoju za pomocą budowania wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (m.in. terapia trudności dyslektycznych, psychomotoryki, ortografii, grafomotoryki, zaburzeń koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej, pamięci słuchowej i wzrokowej)

Terapia ręki

Terapia dedykowana jest dzieciom piszących niedbale, mało czytelnie, a przede wszystkim:

   • mających trudności z wykonywaniem i koordynowaniem ruchów dłoni i palców,
   • niechętnie podejmują zabawy manipulacyjne, np. malowanie, lepienie z plasteliny,
   • domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni,
   • mających podwyższone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyn górnych oraz obręczy barkowej (podczas pisania zbyt mocno lub zbyt słabo przyciskają narzędzie pisarskie)
   • wykonują precyzyjne czynności zbyt wolno, niedbale lub za szybko,
   • mają problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce (zbyt mocne zaciskanie lub wypadanie przedmiotów z rąk),
   • przejawiają trudności manualne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie się,
   • mających zaburzenia koordynacji ruchowo-wzrokowej, co może przejawiać się niedbałym pismem lub mało estetycznymi pracami plastycznymi.

Cele terapii:

   • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,
   • stabilizacja napięcia mięśniowego w obrębie kończyn górnych i obręczy barkowej,
   • poprawa precyzyjność ruchów i koordynacja między rękami,
   • poprawa koncentracji uwagi,
   • zwiększenie sprawności manipulacyjnej dłoni,
   • doskonalenie umiejętności chwytu,
   • zwiększenie zdolności grafomotorycznych i manipulacyjnych dziecka,
   • zwiększenie samodzielności dziecka związanej z samoobsługą.

Proces terapeutyczny jest dostosowywany indywidualnie do każdego dziecka w celu starannego wykonywania ćwiczeń.

Konsultacje i poradnictwo w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka

Spotkania z rodzicami mające na celu wsparcie w przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w klasie 1. Według potrzeb i zagadnień, z którymi przychodzą rodzice, na spotkanie prosimy zabrać wytwory dziecka: rysunki, próby pisma, inne prace plastyczne, ewentualnie nagrania mowy czy filmy.

Diagnoza z zakresu Integracji sensorycznej

Testy Południowokalifornijskie + obserwacja zaburzeń sensorycznych (wywiad z rodzicem, spotkanie z rodzicem, podsumowanie + opinia; 3-4 spotkania).

Opracowanie programu terapeutycznego 

Diagnoza rozpoczyna się od spotkania z rodzicem, w trakcie którego przeprowadzany jest wywiad na temat funkcjonowania dziecka.

Kolejna część diagnozy obejmuje 2- 3 spotkania z dzieckiem, podczas których przeprowadzana jest Obserwacja Kliniczna dziecka, testy Integracji Sensorycznej oraz obserwacja swobodnej zabawy. Diagnoza kończy się spotkaniem z rodzicem, podczas którego omawiane są wyniki dziecka oraz wskazówki do dalszego postępowania

Obserwacja dziecka w szkole lub przedszkolu

Prowadzę zajęcia w zakresie:

   • treningów ortograficznych,
   • treningów technik czytania i pisania,
   • treningów czytania ze zrozumieniem,
   • zajęć usprawniających rękę i umiejętności graficzne,
   • problemów w nauce matematyki,
   • pomocy dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych oraz eliminowanie ujemnych konsekwencji,
   • podwyższenie samooceny i motywacji do działania oraz obowiązków szkolnych,
   • rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Podczas zajęć stosuje różne elementy technik stymulujących rozwój umiejętności szkolnych dziecka m.in.:

   • metoda Ortograffiti (zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do indywidualizacji pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania),
   • metoda Dobrego Startu (metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe),
   • elementy arteterapii (terapia poprzez sztuki plastyczne), bajkoterapii (terapia poprzez czytanie mądrych, uczących bajek z przesłaniem, gdzie dziecko utożsamiając się z bohaterem, wie jak rozwiązywać własne słabości),
   • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn,
   • elementy Integracji Sensorycznej,
   • nie może zabraknąć w każdej terapii pedagogicznej miejsca na chwilę relaksu, odpoczynku, w tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju techniki relaksacyjne.
  •  
Przewiń do góry